Win een Bingeldag
met je klas


Bingeldag wedstrijdreglement

Deelnamevoorwaarden

Deelname is voorbehouden aan personen die werkzaam zijn in een lagere school in België.

Uitgeverij VAN IN houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor een prijs.
Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze wedstrijd.
Om geldig deel te nemen moet je je inschrijven via het wedstrijdformulier op viavanin.be/bingel/bingeldag en een antwoord geven op de schiftingsvraag. Elke klas kan maximaal 1x deelnemen. Een leerkracht die in meerdere klassen les geeft, kan met hetzelfde mailadressen meerdere klassen inschrijven.

Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 15 maart tot 30 maart 2020 en bestaat uit het extra oefenen met de klas in Bingel.

Inzendingen

Inzendingen moeten ten laatste op dinsdag 31 maart middernacht in het bezit zijn van uitgeverij VANIN. Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is. Uitgeverij VAN IN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.
Het wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd georganiseerd door Uitgeverij VAN IN – Nijverheidsstraat 92/5 – 2160 Wommelgem. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.
Ondanks alle voorzorgen die Uitgeverij VAN IN aan de dag legt bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding …). Dergelijke fouten binden Uitgeverij Uitgeverij VAN IN niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.
Uitgeverij VAN IN behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in specificaties of prijzen.

Rechten

Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer aan Uitgeverij VAN IN het recht om

  • zijn/haar naam en de naam van de school te vermelden in communicaties als zijn/haar klas de wedstrijd wint.
  •  het aantal gemaakte oefenreeksen van zijn/haar klas in de maand maart 2020 te bekijken.

Uitgeverij VAN IN garandeert dat de verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Winnaars en prijzen

  • De winnaar is de deelnemer van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst aanleunt bij het juiste aantal oefenreeksen dat de leerlingen in Bingel in Vlaanderen maken in de periode van 15 maart t.e.m. 30 maart.
  • Waarvan de klas meer oefenreeksen gemaakt heeft in de periode van 15 t.em. 30 maart dan in de periode van 1 t.e.m. 14 maart.

De winnaar heeft geen recht om een andere prijs te eisen.

De winnaar wordt op donderdagmorgen 1 april bekend gemaakt op viavanin.be/bingel/bingeldag, op de Facebookpagina van Basisonderwijs uitgeverij VAN IN en via een mail naar de deelnemers.

Voor de praktische afspraken voor de beleefdag wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.

Scroll naar top